Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Arkathia, s.r.o. ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

1. Společnosť

Společnost Arkathia, s.r.o., IČO: 51 917 092, se sídlem: Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava, provoz Edume jazyková škola, Karpatské náměstí 10A, 831 06, zap. v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 131177 / B (dále jen „Společnost“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Společností a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Společnosti je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

2. Přihlášení

Smluvní vztah mezi Společností a studentem vzniká na základě podepsané objednávky, tj registrační přihlášky na www.edume.sk. Přihlášení do kurzu je závazné. Student může od smlouvy odstoupit nejpozději 7 dní před dnem zahájení kurzu, a to písemně podepsáním a odevzdáním odhláška z kurzu. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení je upraven v bodě 4. (Storno podmínky).

3. Platba

1) Kurzovné je možné hradit převodem na účet Spopločnosti nebo vkladem v hotovosti na kterékoliv pobočce Slovenská Spořitelna, a.s.

2) Splatnost celého kurzovného je nejpozději v den zahájení kurzu. V případě zvláštní dohody o splátkovém kalendáři je stanovena splatnost jednotlivých splátek v tomto splátkovém kalendáři.

3) Číslo účtu Společnosti je 515 057 9348/0900 (IBAN: IBAN SK37 0900 0000 0051 5057 9348), variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě (číslo faktury), které student obdrží na základě podepsané registrační přihlášky.

4) Smluvní sankce za prodlení: Pokud se dostane student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může si Společnost uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní sankce se vztahuje i pro případ prodlení jednotlivých splátek v případě hrazení kurzovného podle dohody o splátkovém kalendáři. V případě, že Společnost z důvodu prodlení studenta s úhradou kurzovného od této smlouvy odstoupí (Bod 7, c), je student povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši celého kurzovného do tří dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

1) Stornování kurzu po termínu registrace do kurzu (tj po uzavření smlouvy) – storno poplatek je 10% z kurzovného.

2) Stornování kurzu po zahájení prvního dne výuky – storno poplatek: plná výška kurzovného.

3) Společnost si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 6 a nabídnutí studentovi možnosti pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni.

4) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna osnov, změna místa konání, změna učebny, změna učebního materiálu, zrušení hodiny apod.) A zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

a) Pokud dojde ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
b) V případě zrušení kurzu nebo jeho části Společností, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
c) V případě vrácení části nebo celé výšky kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jím uvedený účet do 14 dní.

5) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Společnost poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle jeho požadavků uvedených v registrační přihlášce.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčast studenta na výuce neposkytuje Společnost žádnou finanční kompenzaci. V odůvodněném případě (absence na základě předložení lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zameškané hodiny v jiné skupině na stejné úrovni, pokud taková existuje.

6. Odstoupení od smlouvy

a) Společnost může z důvodu naplnění kapacit kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají spíše platící studenti. Dnem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet Společnosti.
b) Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrožuje majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů Společnosti nebo závažným způsobem narušuje průběh kurzu.
c) Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti příp. v dodatečně poskytnuté lhůtě na úhradu ze strany Společnosti.

7. Změny obchodních podmínek

Jakékoliv změny v těchto obchodních podmínkách budou realizovány v písemné formě se souhlasem obou zúčastněných stran.

8. Dny pracovního klidu

Během dnů pracovního klidu (svátky, jakož i další oficiální celostátní stanovené dny pracovního klidu) se nevyučuje, pokud se strany při individuálním kurzu nedohodli jinak. Dny pracovního klidu jsou zohledněny v rozvrhu kurzů tzn. student absolvuje počet hodin kurzu, za které si zaplatil. Školní prázdniny nepatří mezi dny pracovního klidu.

9. Ochrana osobních údajů

a) Společnost se při zpracování osobních údajů studenta řídí Zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a ode dne 25.5.2018 av souladu s Nařízením EP a Rady / EU / 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů / dále „GDPR“ a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Společnost shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje studenta na plnění smlouvy, v níž vystupuje student jako jedna ze smluvních stran, nebo v předsmluvních vztazích se studentem nebo při jednání o změně smlouvy, které se uskutečňují na žádost studenta.
b) Student vyplněním přihlášky v písemné nebo on-line formě poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním na dohodnutý účel Společnosti.
c) Studentům poskytnuté osobní údaje budou manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky zpracovávány Společností jako provozovatelem nebo osobou zvlášť k tomu pověřenou, která je na základě písemné smlouvy pověřená zpracováním osobních údajů jako zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z ..
d) Student výslovně bere na vědomí, že jakékoli materiály poskytnuté mu ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předchozího souhlasu oprávněné osoby zasáhl do těchto práv, a to zejména provedením rozmnožením (kopii) materiálů.