Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Arkathia s.r.o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

IČO: 51 917 092

Tel: 0948 596 009

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 131177/B.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom. Pričom táto činnosť zahŕňa predovšetkým, avšak nie len, spracovanie objednávok, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu reklamácii a pod.

Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

Správa registratúry

Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu

Vybavovanie reklamácií a sťažností

Súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:

plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností

plnenie zákonných povinností

prípadoch súhlas dotknutej osoby

oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:

Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

Marketingové agentúry a call centrá

Advokátske a právne kancelárie

Inkasné spoločnosti a exekútori

Znalci a súdny znalci

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Doba uschovávania osobných údajov:

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Doba uschovávania osobných údajov:

Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo nastala zmena. V tom prípade nás prosím kontaktuje a my ich bezodkladne opravíme.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.